فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات یکی از شامخه های مهندسی کامپیوتر در سطح کارشناسی می باشد .
امروزه با وجود بیماری کرونا فناوری اطلاعات نقش مهمی را ایفا کرده است.
نقش فناوری اطلاعات در کرونا را می توان از آموز شهای انلاین خرید اینترنتی به وفور مشاهده کرد.
اگر کلاس مدرسه ها و دانشگاها باز بود و هیچ آموزش آنلاینی نداشت آمار این بیمکاری چندصی برابر می شد.
پس همواره می تواHereن نقش این دانش عظیم فنلوری اطلاعات را بع وفور مشاهده کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *